Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop van Friesland Prefab, gevestigd te Heeg, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijke bepalingen van dwingend recht in acht.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij:
 2. de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere tekening(en). Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zullen de omschrijvingen c.q. tekeningen voor beide partijen bindend zijn.
 3. ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

               Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:
 2. aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
 3. richtprijs: de gebruiker zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen van de kosten van het werk;
 4. regie: de gebruiker doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

        De gebruiker zal wettelijke bepalingen van dwingend recht te allen tijde en ongeacht de prijsvormingsmethode in acht nemen.

 1. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van de gebruiker, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan de gebruiker te retourneren.
 3. De gebruiker heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 4. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven, al dan niet ten gevolge van prijswijzigingen bij toeleveranciers van de gebruiker, en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door de gebruiker gepresteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

        De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
 2. de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de gebruiker indien hij dit nodig acht;
 3. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 4. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
 5. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
 6. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
 7. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.
 8. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 9. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water e.d., zijn voor rekening van de wederpartij.
 10. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 11. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 12. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
 13. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet is de gebruiker gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Levering en Leveringstermijnen

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient de gebruiker derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt de gebruiker niet in verzuim.
 3. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten c.q. de zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten.
 5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs (aanneemsom), alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 7. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. Het bepaalde in lid 3 van artikel 2 is van overeenkomstige toepassing.
 8. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste 5 uren, respectievelijk 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende ten minste 5 uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 9. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 10. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid.
 11. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

 

Artikel 7: Voortgang, Uitvoering werkzaamheden

 1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
 2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in overleg te treden.
 4. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.
 5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.
 7. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 8. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 9. De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.
 10. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.
 11. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 12. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker.
 13. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschik­king gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen, voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 14. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de gebruiker, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

 

Artikel 8: Opneming en Goedkeuring

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen 5 werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in lid 7 van dit artikel, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.
 3. Wordt niet binnen 5 werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door de gebruiker ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd.
 4. De wederpartij dient de gebruiker de gelegenheid te geven om de in het vorige lid van dit artikel door de wederpartij opgegeven gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 5. Geschiedt de opneming niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan is het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 6. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
 7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 9: Oplevering en Onderhoudstermijn

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. De gebruiker is verplicht de in lid 7 van artikel 8 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 1 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

Artikel 10: Schorsing, Beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker ten gevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker bovendien vorderen, dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwmaterialen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 (één) maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te worden afgerekend.
 5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

 

Artikel 11: Bouwmaterialen

 1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
 2. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
 5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door de gebruiker afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij.
 6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven.

 

Artikel 12: Meer- en Minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 4. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
 5. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
 6. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
 7. in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald.
 8. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
 9. het aanschaffen van bouwmaterialen;
 10. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;
 11. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.

        Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

 1. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan de gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 2. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwmaterialen wordt verrekend voor zover deze door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening had moeten houden.
 3. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 4. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

 

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 3. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
 4. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 5. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 6. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 7. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 8. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid en Garantie

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 5. De gebruiker is verplicht bij het ingaan of het uitvoeren van de overeenkomst de wederpartij te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht c.q. voor gebreken in en/of ongeschiktheid van de namens en/of door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en/of gegevens (zoals bijvoorbeeld constructies, werkwijzen, bodemgesteldheid, orders, bouwmaterialen, hulpmiddelen e.d.), voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 6. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 7. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 8. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 9. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de gebruiker en wederpartij gelden.
 10. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 11. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
 12. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (zaken dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
 13. voormelde schade is ontstaan door gebreken in en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de wederpartij, daaronder begrepen de grond waarop de wederpartij een werk laat uitvoeren, alsmede fouten, onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften e.d.;
 14. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
 15. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde werk heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen, adviezen e.d..
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 17: Pand/Warrantage

        Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 18: Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid e.d.

        Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 19: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schade­vergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 20: Annulering/Ontbinding

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. De wederpartij is een vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs danwel - indien de werkzaamheden op basis van artikel 3 lid 2 sub C zouden zijn uitgevoerd - van de gederfde omzet aan de gebruiker verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker om de daadwerkelijk geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit die overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden (Nederland), tenzij dwingende Nederlandse wetsbepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen in welk geval die laatste rechter bevoegd is die geschillen te beslechten.
 3. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) zijn de bepalingen van het Weens Koopverdrag (het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980) niet van toepassing.